Поне 8 символа
Трябва да съдържа:
1 малка буква (a-z)
1 главна бука (A-Z)
1 цифра (0-9)
captcha